رياست سازمان قضايي نيروهاي مسلح با حكم رياست قوه قضائيه منصوب مي شود و در قبال وي مسؤول است.

 • الف-وظايف و اختيارات
  اهم وظايف و اختيارات رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح به شرح زير است:
  1. پيشنهاد عزل و نصب و تغير محل مأموريت قضات دادگاه ها و دادسراي نظامي به رياست قوه قضائيه.(1)
  2. رسيدگي و صدور حكم درخصوص پرونده هاي مطروحه در شعبه يك دادگاه نظامي يك تهران
  3. نظارت و بازرسي بر امور دادگاه ها و دادسراهاي نظامي سراسر كشور(2)
  4. ارجاع پرونده هاي واصله از دادسراي نظامي تهران به منتخب دادگاه هاي تهران
  5. اعزام مشاور به دادگاه هاي نظامي 1 و 2 سراسر كشور در صورت درخواست رئيس يا عضو عالي علي البدل
  6. احاله پرونده هاي موجود در دادگاه ها و دادسراي نظامي از شعبه رسيدگي كننده به شعبه مشابه در استان ديگر با موافقت قاضي رسيدگي كننده(1)
  7. ارجاع پرونده هاي موجود در دادگاه هاي نظامي دو به دادگاه هاي نظامي يك در نقاطي كه دادگاه نظامي 2 تشكيل شده و يا تشكيل نشده ولي فاقد قاضي است و يا پرونده ها متراكم است.
  8. ايجاد و تهيه تشكيلات اداري سازمان قضائي
  9. پيشنهاد تشكيل دادگاه نظامي 2 مستقل در استان هايي كه تراكم پرونده در حد تشكيل سازمان قضايي نيست به رئيس قوه قضائيه
  10. درخواست نيروي انساني از فرماندهان نيروهاي نظامي و انتظامي به جهت تأمين كادر قضايي و اداري سازمان
  11. احضار فرماندهان ارشد نظامي و انتظامي از رده فرمانده تيپ مستقل به بالا
 • ب-تشكيلات سازمان قضايي نيروهاي مسلح در مراكز استان ها
  سازمان قضايي نيروهاي مسلح در هر استان با پيشنهاد رياست سازمان قضايي و موافقت رياست قوه قضائيه تشكيل مي گردد و مركب است از دادگاه ها و دادسراي نظامي استان ،رئيس سازمان قضائي استان كه رياست شعبه اول دادگاه نظامي يك استان را بر عهده دارد بر امور اداري دادگاه ها و دادسراي نظامي استان نظرات اداري دارد.(2)وي با پيشنهاد رياست سازمان قضائي و تصويب رئيس قوه قضائيه منصوب مي شود.يك نفر مدير اداري پشتيباني رئيس سازمان قضائي را در امور اداري ،مالي ،پشتيباني و خدماتي ياري مي نمايد.
  در صورت متعدد بودن شعب دادگاه نظامي در هر استان ،ارجاع پرونده ها به شعب دادگاه بر عهده رئيس سازمان قضائي استان است.
 • ج-دادسراي نظامي استان
  درهر استان در كنار دادگاه هاي نظامي ،دادسراي نظامي مركب از دادستان و به تعداد كافي بازپرس و داديار و كارمند دفتري زير نظر دادستان كل تشكيل شده و به انجام وظيفه قانوني خود بر اساس قانون آئين دادرسي كيفري و اصلاحيه آن مشغول هستند.(1)
  ناحيه دادسراي نظامي در صورت تشكيل در شهرستان ها نيز تحت نظر دادستان نظامي استان تشكيل مي شوند.اولويت در تصدي امور قضايي با حقوقدانان نظامي است.
  دادستان هاي نظامي در استان هاي بزرگ داراي معاون بوده ولي در استان هاي كوچك معاون ندارند و از نظر گروه شغلي همانند دادستان هاي عمومي و انقلاب مي باشند.

 

 
 
امتیاز دهی
 
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به سازمان قضائی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران می باشد

Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما