منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
قرارهای تأمین
هدف از صدور قرارهای تأمین، دسترسی مقامات قضایی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن احتمالی متهم می‌باشد.
انواع قرارهای تأمین کیفری: 1- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام.2- قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.3- قرار کفالت.4- قرار وثیقه.5- قرار بازداشت موقت.

الف) قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام:
در قرار وجه التزام، قاضی مبادرت به تعیین وجه التزام به مبلغ معینی می‌کند و متهم ملزم می‌شود تا زمان مختومه شدن پرونده و اجرای حکم هرگاه احضار گردید، در وقت تعیین شده حضور یابد و از حوزه قضایی خارج نشود.
در صورت عدم حضور در وقت تعیین شده بدون عذر موجه، وجه التزام به دستور دادستان ضبط و متهم می‌بایست این وجه را پرداخت کند.
میزان وجه التزام را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط متهم و اتهام انتسابی، تعیین می‌کند.
در قرار التزام با تعیین وجه التزام، لازم نیست متهم وجهی را بپردازد یا سندی را ابراز کند و صرف امضای قرار التزام و موافقت قاضی تحقیق کافی است.

ب) قرار التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف:
در این نوع قرار، وجه التزام تعیین نمی‌شود و ضمانت اجرایی آن قول شرف متهم است.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما