منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
نحوه اعتراض به قرارهای دادسرا
قرارهای دادسرا در موارد ذیل ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه نظامی دو می‌باشد.
الف) قرار عدم صلاحیت با اعتراض متهم.
ب) قرار منع تعقیب با اعتراض شاکی.
ج)قرار موقوفی تعقیب با اعتراض شاکی.
د) قرار بازداشت موقت با اعتراض متهم.
ه)قرار تشدید تأمین با اعتراض متهم.
و) قرار تأمین خواسته با اعتراض متهم.
ز)قرار اناطه با اعتراض شاکی.

نکته:
- اعتراض به قرارهای دادسرا خارج از نوبت در دادگاه رسیدگی می‌شود.
- متهم یا شاکی می‌توانند مراتب اعتراض خود را در زمان ابلاغ قرار اعلام نمایند.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما