منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
مسؤولیت ضامن در کفالت و وثیقه
  • در هر مرحله از دادرسی، چنانچه متهم در موعد مقرر از حضور در مرجع قضایی خودداری کند به ضامن کتباً اخطار می‌شود تا متهم را تحویل دهد.
  • ضامن ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مهلت دارد تا متهم را تحویل مقام قضایی دهد.
  • در صورت عدم معرفی متهم در مهلت مقرر، مبلغ کفالت (وجه الکفاله) یا وثیقه نقدی و در صورتی که سند به وثیقه گذاشته شود ملک مورد نظر به میزان مبلغ وثیقه، به دستور دادستان به نفع دولت ضبط می‌گردد.
  •  پس از ضبط وجه، چنانچه متهم خود را به مرجع قضایی معرفی کند و یا دستگیر شود وجه الکفاله و یا وثیقه مسترد نمی‌شود.
  •  ضامن می‌تواند به دستور ضبط وجه الکفاله یا وثیقه ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ، به دادگاه اعتراض نماید.
  • در صورت محکومیت متهم و عدم دسترسی به وی، خسارت شاکی از وجه الکفاله یا وثیقه پرداخت می‌شود.
  • اخذ وجه الکفاله یا وثیقه مانع تعقیب متهم نیست.
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما