منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
قرار کفالت+ مدارك مورد نياز
  • قرار تأمینی است که قاضی جهت دسترسی به متهم پرونده و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن احتمالی تا پایان دادرسی و صدور رأی و شروع به اجرای حکم، با تعیین مبلغ معینی صادر و اعلام می‌کند.
  • در قرار کفالت، شخص ثالثی حضور به موقع متهم را در زمان احضار تا پایان دادرسی و صدور و اجرای حکم تعهد می‌نماید. شخص متعهد را کفیل و متهم را مکفول می‌نامند.
  • متهم در صورت معرفی کفیل (ضامن) و تشخیص صلاحیت (احراز ملائت) کفیل از سوی قاضی مربوط با صدور قرار کفالت آزاد و در غیر این صورت بازداشت می‌شود.
  • میزان مبلغ کفالت (وجه الکفاله) را قاضی، با توجه به اوضاع و احوال، شرایط متهم، نوع اتهام انتسابی و میزان خسارت وارده به شاکی (مدعی خصوصی) تعیین می‌کند.
موارد منتفی شدن قرار کفالت
  • حضور به موقع متهم در مرجع قضایی.
  • شروع به اجرای حکم.
  • مختومه شدن پرونده به جهتی از جهات قانونی مانند صدور قرار منع تعقیب، موقوفی تعقیب یا حکم تبرئه متهم.
مدارک مورد نیاز جهت کفالت (ضمانت)
  • ارائه سند مالکیت یا آخرین فیش حقوقی یا پروانه کسب معتبر ضامن یا پرداخت وجه‌الضمان یا مال به میزان وجه الکفاله از سوی متهم یا ضامن.
  • شناسنامه عکس دار یا کارت ملی یا کارت شناسایی معتبر ضامن.
  • تکمیل فرم مربوط.
 
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما