منوي اصلي
منوي اصلي
پيوندهاي مهم
پيوندهاي مهم
شرایط اعطای آزادی مشروط
در صورت وجود شرایط زیر در مجازات‌های تعزیری و بازدارنده، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند، حکم به آزادی مشروط «محکوم در حال تحمل حبس» را به مدت یک تا پنج سال صادر نماید:
الف) برای نخستین بار به علت ارتکاب جرم به مجازات حبس محکوم شده باشد.

ب ) نصف مجازات حبس را تحمل کرده باشد.

ج ) در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.

د ) ضرر و زیان شاکی خصوصی را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد.

ه) اگر مجازات حبس، توأم با جزای نقدی است، جریمه را پرداخته باشد.

و) اوضاع و احوال زندانی حاکی از اصلاح و عدم ارتکاب جرم مجدد پس از آزادی باشد.


چند نکته:
  • درخواست آزادی مشروط با پیشنهاد سازمان زندان‌ها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر زندان دادسرای نظامی، در دادگاه مطرح می‌شود.
  • آزادی مشروط حق محکوم محسوب نمی‌شود و در صورتی که زندانی مستحق استفاده از آزادی مشروط نباشد، دادگاه یا دادسرا می‌تواند تقاضای وی را رد کند.
  • دادگاه ترتیبات و شرایطی را که فرد محکوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت کند از قبیل سکونت در محل معین یا خودداری از سکونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراکز تعیین شده و امثال آن در متن حکم قید می‌کند که در صورت تخلف وی از شرایط مذکور یا ارتکاب جرم مجدد، بقیه محکومیت وی به حکم دادگاه صادر کننده حکم به مرحله اجرا در می‌آید.
     
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
خانه | بازگشت |
Guest (portalguest)


اجرا با : پورتال سازمانی سیگما